You are Here:
การประกวดภาพถ่าย : “๘๐ ปี ธรรมศาสตร์"

Author (Read 659 times)

 

hubbiz

 • Newbie
 • *
 • 2
  Posts
การประกวดภาพถ่าย : “๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้"

เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดประกวดภาพถ่าย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
หัวข้อการประกวดภาพถ่าย : “๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้"
 
แนวคิด : คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวด ๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้” ซึ่งแบ่งเป็น ภาพเก่า ภาพใหม่ และภาพปริศนา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งภาพถ่ายธรรมศาสตร์ พร้อมบรรยายความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 180,000 บาท
 
โดยในช่วงนี้จะเป็นการประกวด "ภาพเก่า" ร่วมเล่าเรื่องเรา "ธรรมศาสตร์" พร้อมคำบรรยายประกอบภาพ ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
- นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ
- บุคคลทั่วไป
- ไม่จำกัดเพศและวัย
 
หมดเขตรับผลงาน 31 มีนาคม 2557
ประกาศการตัดสินภาพเก่าผลวันที่ 15 เมษายน 2557
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 
หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
1.   ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด – ภาพถ่ายจากกลองดิจิทัล หรือฟิล์ม
2.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องถ่ายภาพธรรมศาสตร์/ สะท้อนความเป็นธรรมศาสตร์/ เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์
3.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจหรือความประทับใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด ชื่อของภาพไม่มีผลต่อการตัดสิน
4.   ผู้ส่งภาพถ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดติดไว้ที่ด้านหลังของภาพ ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก และ Email address ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถายภาพ
5.   ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดดวยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผูอื่นส่งเข้าประกวด
6.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน
7.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิมยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น
8.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาดของภาพด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 24 นิ้ว อีกด้านหนึ่งไมต่ำกว่า 8 นิ้ว
9.   ภาพทั้งสองประเภท ให้ส่งไฟล์ดิจิทัลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์ม ให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซลเช่นกัน โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผนซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผนซีดี
10.   คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด
11.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
12.   การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ไมเกิน 4 ภาพ และต้องไมเป็นมุมภาพที่ซ้ำกัน และติดกรอบวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด 20x28 นิ้ว
13.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
14.   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
15.   การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/thammasat80th.contest
tu80th.contest@gmail.com
081-919-8956 คุณอำพน แปลงไธสง
089-216-7887 คุณจินตนา คำพฤกษ์
089-686-2815 คุณพงศกร ฉิมท้วม
 

 

Oifujiko

 • Newbie
 • *
 • 1
  Posts
โหรางวัลเยอะมาก สุดยอด
 

 

Windieboo

 • Newbie
 • *
 • 2
  Posts
กว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ